Jump to content
Creta-Gaming.gr

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Saff Ranks

  Community Owner's Arafat , Kritikos , hard boy^B Co-Owner Kifii Moderator's konstantina Head Admin CS.GO - Senior-Admin CS.GO - Anti-Cheat CS.GO - Admin's CS.GO -
 3. Απλά ωραίο.
 4. Ελληνικά Όπως όλοι γνωρίζουμε στον Public servers του creta-gaming.gr για να γίνει κάποιος admin πρέπει η σοβαρότητα και η συμπεριφορά στο παιχνίδι να αγγίζει την τελειότητα.Γιατί να κάνει request κάποιος; Για να μας δείξει αρχικά κάποια πράγματα για τον εαυτό του, να μας δώσει πληροφορίες και παράλληλα ακόμα και από τον τρόπο γραφής να πάρουμε μια γεύση για τον μελλοντικό admin.Έναν σημαντικό ρόλο για το αν θα γίνει αποδοχή το αίτημα ή αν θα γίνει reject είναι τα +1 και -1 των χρηστών που μπορούν να απαντούν στο request του καθενός.(*Μόνο μέλη του Staff απαντούν στα requests,αλλιώς υπάρχει Warning,**Απαγορεύεται ο χρήστης να απαντάει στο request του,***Κάθε χρήστης δικαιούται 1 Request τον μήνα,ειδάλλως θα γίνεται αυτομάτως reject.)Ας δούμε λοιπόν τι θα πρέπει να περιέχει ένα νέο σωστό admin request: Πληροφορίες για εσάς όπως: ηλικία, ονοματεπώνυμο, πόλη κατοικίας,nickname στον server. Πόσο καιρό παίζετε Counter-Strike GO. Πόσες ώρες αφιερώνετε στους servers, από σπίτι ή από internet cafe. Γνώσεις πάνω στο SourceMod και στο Counter-Strike GO. Για ποιόν λόγο θέλεις να γίνεις public admin στο creta-gaming Σε ποιόν server θέλεις να γίνεις admin;Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει steam id! Μπορείτε να το γράψετε και στην μορφή περιληπτικού κειμένου, δηλαδή: ''Καλησπέρα σας,είμαι ο Νίκος, 28 ετών και μένω στο Ηράκλειο. Παίζω Counter-Strike Go,10 χρόνια από σπίτι σχεδόν πάντα γύρω στις 5 ώρες την ημέρα και το nickname μου είναι arafat. Οι γνώσεις μου στο Sourcemod είναι άριστες καθώς υπήρξα admin και σε 2 ακόμη public servers! Έχω steam account και το όνομα του είναι creta-gaming2017 . Θέλω να γίνω admin στον Server #1 για να τον προστατεύω ειδικά τα βράδια από κάθε είδους hack αλλά και να μπορώ να βάζω maps όταν έχει λίγους παίχτες για να ανεβαίνει το επίπεδο. Ελπίζω σε πολλά +. Η συμμετοχή μου στο forum είναι μικρή αλλά θα ανέβει σύντομα χωρίς spam. Ευχαριστώ, Νίκος aka arafat* '' English As we all know at creta-gaming.gr's Public Servers to become an admin, the seriousness and behavior in the game must touch perfection. Why should someone do a request? In order to show us some things about himself, give us information and at the same time even from the way of writing to get a taste for the future admin.An important role in accepting the request or rejecting is the +1 and -1 of the users who can respond to each request. (* Only Staff members respond to requests, otherwise there is Warning, ** It is forbidden for the user to respond to his / her request, *** Every user is entitled to 1 Request per month, otherwise he / she will automatically be rejected.)So let's see what should contain a new correct admin request: Information about you such as: age, name, city, nickname on the server. How long do you play Counter-Strike Go. How many hours do you dedicate to servers, from home or from an internet cafe. Knowledge of SourceMod and Counter-Strike Go. Why do you want to become a public admin in creta-gaming? Which server do you want to become an admin?Νecessary condition that you have steam I.D. You can also write it in a summary text,like this one:'' Hello, I am Nikos, 28 years old and I live in Heraklion. I play Counter-Strike Go,10 years from home almost,always around 5 hours a day and my nickname is arafat. My knowledge of SourceMod is excellent as I was admin on 2 more public servers! I have a steam account and my name is creta-gaming2017. I want to be admin on Server # 1 to protect it especially in the evenings of any kind of hack but also to be able to put maps when there are few players to go up the level. I expect many +. My participation in the forum is small but will soon be upgraded without spam. Thanks, Nikos aka arafat * '' Creta-Gaming Head-Admin Team
 5. Μιας και σε κάθε μικρή κοινότητα υπάρχουν κάποιοι κανόνες,έτσι υπάρχουν και στα Server's μας,οι οποίοι είναι οι παρακάτω: 1.Απαγορεύεται κάθε είδους βοηθητικό πρόγραμμα.(Wallhack,Speedhack,Aimbot κ.α.) 2.Απαγορεύεται το σπάμ. 3.Απαγορεύεται η χρήση προσβλητικών,υβριστικών nickname. 4.Απαγορεύεται η διαφήμιση άλλων community. 5.Απαγορεύεται η συζήτηση περί πολιτικά,θρησκευτικά και σεξουαλικά,αθλητικά θέματα. 6.Απαγορεύεται η υβριστική συμπεριφορά και γλώσσα. 7.Απαγορεύονται τα ρατσιστικά σχόλια. 8.Απαγορεύεται το microphone abuse. 9.Οφείλετε να σέβεστε όλους τους users και admins. English As in every small community there are some rules, so there are in our Server's, which are the following: 1. Any kind of utility is prohibited (Wallhack, Speedhack, Aimbot, etc.) 2. Spamming is prohibited. 3. It is forbidden to use offensive, abusive nickname. 4. Advertising other communities is prohibited. 5. It is forbidden to discuss political, religious and sexual, sporting issues. 6. Abusive behavior and language are prohibited. 7. The racist comments are forbidden. 8. Microphone abuse is prohibited. 9. You must respect all users and admins. Creta-Gaming Staff.
 6. Σε αυτό το topic θα σας δείξω πως να κάνετε ένα σωστό request για την θέση του Moderator στο φόρουμ μας.Το request σας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Το όνομά σας. Την ηλικία σας. Πόσες ώρες μπορείτε να είστε συνδεδεμένοι στο φόρουμ. Αν έχετε προϋπάρξει Moderator σε άλλα Community. Το λόγο που θέλετε να γίνετε Moderator στην Κοινότητά μας. Τρόποι επικοινωνίας( Skype, Steam, Facebook). Τις γνώσεις σας απο Forum Panels. Σημειώσεις Όποια αίτηση δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία που ζητάμε θα γίνεται αμέσως Reject Aν είστε ήδη στη θέση του Moderator σε κάποιο αλλο Community το αίτημα σας θα γίνετε αμέσως Reject Για να γίνετε Moderator στην κοινότητά μας θα πρέπει να γνωρίζετε άριστα τα Rules του forum μας ENGLISH In this topic we will show you, how to do a proper request for the Moderator position in our forum. Your request should include the following information: Your name. Your age. How many hours you can be online in forum. If you have been Moderator in other community before. The reason you want to become a Moderator in our community. Ways of communication (Skype, Steam, Facebook). And your knowledge, skill or abilities about Forum Panels. NOTES!! Any request that doesn’t include these information we ask, it will be immediately Rejected. If you already are Moderator in another community, then your request will be immediately Rejected. In order for you to become a Moderator in our community, you should know and follow the Rules of our forum. Your request should be written in greek or english!!! Creta-Gaming Community Staff Team
 7. Σε αυτό το Topic θα σας ανακοινώσω τους κανόνες που θα πρέπει να τηρεί κάθε μέλος του Forum ασχέτως το Rank του. Οι κανόνες αυτοί έχουν τον σκοπό να κρατήσουν το Forum στο σωστό επίπεδο.------------------------------------------------------------------------------In this Topic I will tell you the rules that each member of the Forum should respect, regardless of his Rank. These rules aim to keep the Forum at the right level. Ελληνικά -Απαγορεύονται αυστηρά τα GreekLish. Επιτρέπονται μόνο σε Private Message-Απαγορεύεται η διαφήμιση άλλου Site,Server και Clan από άλλα Community.-Πριν κάνετε κάτι Post σιγουρευτείτε πως δεν υπάρχει παρόμοιο Post/Thread για να αποφύγουμε το Spam.-Τα Post/Thread που θα κάνετε θα πρέπει να βρίσκοντε στην σωστή κατηγορία. Εάν το έχετε κάνει σε λάθος κατηγορία μπορείτε να ενημερώσετε κάποιον Διαχειριστη/ Moderator να το κάνει Move στην σωστή κατηγορία.-Θα πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός ανάμεσα στους χρήστες και διαχειριστές της σελίδας.-Απαγορεύεται το Spam στη Ζωντανη Συζητηση-Απαγορεύεται το Double Post και γενικά το Spam στο Forum -Απαγορεύεται η δημιουργία και χρησιμότητα δέυτερου λογαριασμού για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που γίνει αυτό,ο λογαριασμός σας θα γίνει ban-Μην αναφέρετε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με άλλα μέλη.-Απαγορεύεται να κάνετε Post προγράμματα που έιναι Cracked.-Ο καθένας μπορεί να κάνει 1 αίτηση τον μήνα για κάθε Rank.-Συνομιλίες και διαφωνίες θα πρέπει να γίνονται εκτός του Forum.-Στα Moderator Requests απαντάνε όσοι έχουν Access Moderator στο Forum.-Στα Admin Requests απαντάνε όσοι εχουν Access Admin στο Forum English -GreekLish is strictly forbidden. Only allowed in Private Message and Live Chat-It is not allowed to advertise another Site, Server and Clan from other Community.-Take something Post before you make sure there is no such Post / Thread to avoid Spam.-The Post / Thread you should be in the right category. If you have done it in the wrong category, you can tell an Administrator / Moderator to move it to the correct category.- There should be mutual respect among the users and administrators of the page.-Spam is forbidden in Live Chat-Double Post is not allowed and Spam is generally in the Forum-The creation and use of a second account for any reason is prohibited. If this happens, your account will be added-Do not report personal data and information about other members.-It is forbidden to post Post programs that are cracked.-Everyone can make 1 request per month for each Rank.-Guidelines and disputes should be made outside the Forum.-The Moderator Requests are answered by those who have Access Moderator in the Forum.-The Admin Requests are answered by those who have Access Admin in the ForumCreta-Gaming CommunityStaff Team
 8. Νίκος Παπαδόπουλος ήταν σκασμένος στην συνέντευξη τύπου και τόνισε ότι «το καλό είναι ότι η ομάδα βρήκε ηρεμία σε άλλους τομείς και το κακό είναι ότι δεν ήρθε αυτό το αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την διοικητική ηρεμία». «Δεν μπορώ να πω ότι οι ποδοσφαιριστές μου δεν προσπάθησαν να κερδίσουν το ματς. Είχαμε τις ευκαιρίες, μας πάει λίγο πίσω αυτό το αποτέλεσμα, όσον αφορά τον στόχο μας όμως πρέπει να ανακάμψουμε γρήγορα και να έρθουμε στα θετικά αποτελέσματα. Το καλό είναι ότι η ομάδα βρήκε ηρεμία σε άλλους τομείς και το κακό είναι ότι δεν ήρθε αυτό το αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την διοικητική ηρεμία. Δυστυχώς μας τιμώρησε η μπάλα, υπάρχουν πολλά παιχνίδια και εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι πολύ κοντά» ήταν τα λόγια του τεχνικού του ΟΦΗ. Πηγη:gentikoule.gr
 1. Load more activity
×